Hållbarhet.

Myrornas affärsmodell är per definition hållbar. Vi förlänger livslängden på kläder och inredning, vilket ger stora miljövinster. Vi erbjuder dessutom kvalitativ arbetspraktik för människor som står utanför arbetsmarknaden. Att ge människor en möjlighet att komma närmare egen försörjning är en vinst för både individ och samhälle. Hela vårt ekonomiska överskott, som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, är också en viktig komponent i vår hållbara affärsmodell.

Läs våra hållbarhetsrapporter

Är du riktigt intresserad av Myrornas hållbarhetsarbete? Ta gärna del av våra hållbarhetsrapporter nedan.

Hållbarhetsrapport 2023
Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017
Hållbarhetsrapport 2016
Hållbarhetsrapport 2015

Myrorna tar ansvar globalt

Varje år samlar vi in stora mängder textil, varav en hel del säljs i våra butiker och i vår webbshop i Sverige. Vi ser en stor potential och ökad efterfrågan på second hand-produkter i Sverige, men för tillfället är inflödet av textil större än efterfrågan här. Därför behöver vi hitta flera vägar för att se till att det vi samlar in återanvänds, och samtidigt säkerställa att det görs på ett ansvarsfullt sätt även utanför Sveriges gränser.

Alla gåvor räknas

Vårt mål är att alla gåvor vi får in så långt det går ska hanteras så långt upp i avfallshierarkin som möjligt. Med andra ord – att en så stor andel som möjligt återanvänds och återvinns. Den del av textilen som inte kan säljas i våra svenska butiker går därför på export utomlands, i första hand till länder i Europa. Försäljningen utomlands sköts tillsammans med vårt exportbolag, Fretex International, som vi äger tillsammans med vår norska motsvarighet, Fretex.

Myrornas uppförandekod (Code of Conduct)

När exempelvis ett svenskt modeföretag beställer produktion från en fabrik i ett annat land är det vanligt att man har en uppförandekod – det vill säga att man som beställare ställer krav på sin leverantör. Under 2000-talet lanserade Myrorna som första aktör inom branschen en egen uppförandekod gentemot våra leverantörer. Den ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor även när de säljs på utlandsmarknaden; att de så långt som möjligt hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt. De viktigaste punkterna i vår ”Code of Conduct” är:

  • Efterlevnad av avfallshierarkin, det vill säga maximering av återanvändning och minimering av förbränning.
  • Säker hantering av farligt avfall.
  • Arbetsmiljöfrågor som löner, diskriminering etcetera.
  • Sund affärsmässighet och transparens.
  • Säker och miljömässig transport av gåvor.

Är du nyfiken på vår uppförandekod i sin helhet kan du ta del av den här (den är framtagen tillsammans med Fretex International och därför skriven på engelska).

För att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs av våra kunder har vi revisioner varje år. Vi tar också årligen fram ett flödesschema som visar hur våra textilflöden går utifrån avfallshierarkin – ett viktigt led i vårt arbete för ständigt utökad spårbarhet och transparens.