Myrornas hållbarhetsrapport 2022 – highlights

Nu är vår hållbarhetsrapport för 2022 släppt, där du kan fördjupa dig i Myrornas verksamhet, vårt arbete för ökad hållbarhet och de konkreta insatser vi gjort och gör för att möta våra mål. I den här artikeln har vi sammanfattat några av de stora punkterna i rapporten.

Innehåll:

Vilka vi är och vad vi brinner för

Främjandet av cirkulär omställning

Hållbarhet inifrån och ut

20 miljoner till människor i utsatthet

 

Vilka vi är och vad vi brinner för

Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetspraktik aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är en av Sveriges största butikskedjor för second hand-varor och en stor insamlingsaktör med flera produktionsenheter, webbshop och ett trettiotal butiker runt om i landet.

2022 hade vi cirka 350 anställda och sysselsatte omkring 150 personer i månaden genom arbetspraktik. Allt som säljs i våra butiker är gåvor från privatpersoner och företag och hela vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete för människor som lever i utsatthet i Sverige.

Vårt löfte till andra, våra värderingar och mål

Vårt löfte är att göra något konkret för människor och miljö varje dag och våra värderingar sammanfattas i orden Ansvar, Mod och Mångfald. Kortfattat innebär det att vi ska ta ansvar för såväl människor som gåvor, att vi ska ha modet att prova nya vägar och därmed alltid ligga steget före samt att vi starkt tror på att människor blir bättre när vi jobbar tillsammans – och att våra olikheter som individer är en tillgång framför allt.

Vi arbetar efter tre huvudmål, med underliggande mål, som är att:

  • Vara en hållbar affär.
  • Verka för social hållbarhet.
  • Främja cirkulär omställning.

Det viktigaste vi har: er (och det här tycker ni är viktigt)

För oss är våra kunder och givare A och O. Det ni lämnar in utgör hela vårt sortiment och allt ni handlar i våra butiker hjälper oss att hjälpa människor i vår närhet som har det svårt. Utan er inget oss, helt enkelt. Av den anledningen är det också oerhört viktigt för oss att veta vad ni känner, tycker och vill. I en av de större undersökningar vi genomförde under 2022 framkom det att följande tre frågor är de som flest anser viktigast, när det kommer till vår verksamhet:

  • Att Myrorna erbjuder arbetspraktik.
  • Att Myrorna bidrar till social nytta.
  • Att Myrorna agerar hållbart i alla led genom verksamheten.

Samtliga dessa punkter är också viktiga för våra medarbetare och några av de saker vi som verksamhet också har störst fokus på – 2022, såväl som nu.

 

Främjandet av cirkulär omställning

För att kunna gå mot en cirkulär omställning av konsumtion – vilket är något vi ständigt och på olika sätt jobbar för – behöver det ske en beteendeförändring hos alla oss som konsumerar. Vi behöver också hitta nya sätt som främjar ett längre användande av produkter. Här är några exempel på hur vi arbetat inom området under 2022:

Sprida kunskap genom dem som når ut

Vi tror starkt att ett sätt att öka medvetenheten hos konsumenter är att dela fakta, kunskap och inspiration tillsammans med andra. Vi delar förstås en hel del i våra egna kanaler och under 2022 utökade vi vår sociala närvaro genom att starta upp ett TikTok-konto, för att komma närmare en målgrupp vi normalt inte når. Men vi har också nära, transparenta samarbeten med inflytelserika personer – exempelvis på sociala medier – som själva brinner för hållbar konsumtion.

Elsa Billgren, Gustav Broström, Underbara Clara, Isabelle McAllister, Alicia Agneson, Helena Lyth, Joel Kosari och Claudia Galli är några av de profiler med koppling till hållbarhet som vi har haft samarbeten med under 2022.

Påverkan i högre led

Att påverka opinion och makthavare är en annan viktig del av vårt dagliga arbete eftersom många av de förändringar som vi anser behöver ske omgående kräver politiska beslut.

I juni 2022 blev vår VD Caroline Andermatt, tillsammans med tre andra ledamöter, utsedd av regeringen att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi – ett betydelsefullt uppdrag och stark möjlighet att påverka politiker och näringsliv att göra hållbarhet till allmän standard.

Under 2022 har Myrornas marknads- och kommunikationschef Åsa Blomberg även suttit med i expertgruppen för återanvändning som verkar under delegationen för cirkulär ekonomi, i sin tur utsedd av regeringen med syfte att stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi.

Fler betydande insatser under 2022

Att främja begagnathandeln och försäljningen av second hand i Sverige, liksom att jobba för ökad återanvändning och återvinning, tillhör Myrornas mål. Vi medverkar därför i relevanta forskningssammanhang och expertgrupper samt tar egna initiativ som stödjer den utvecklingen.

Ett exempel på detta är Stockholms återbruksprojekt som vi under 2022 ingick i tillsammans med Stockholm vatten och avfall, SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB och ReFurn Holding AB. Projektet ska bidra till EU:s mål att göra bland annat Stockholm klimatneutralt år 2030 och går i stora drag ut på att förse elever på Bagarmossens skola i södra Stockholm med begagnade material till skolans trä- och syslöjd.

Ett annat exempel är ett eget initiativ som fick stort genomslag såväl inom vår bransch som i konsumentsamhället i stort. I december 2002 lanserade vi ”Årets second hand-julklapp”, som efter att svenska folket fått tycka till blev tavlan. Årets second hand-julklapp skapade inte bara stor uppmärksamhet för den cirkulära konsumtionen som sådan, utan påverkade faktiskt människors handel – bara i våra egna butiker hade vi en tydligt ökad försäljning av just tavlan kring denna tid.

Hållbarhet inifrån och ut

Eftersom hållbarhet är en del av Myrornas huvuduppdrag är det integrerat i allt vi gör, och speglas i alla delar av vår verksamhet. Ska man kunna verka för hållbarhet utåt måste man givetvis börja med sig själv, och vi arbetar kontinuerligt för att vår verksamhet ska bli än mer hållbar.

Under 2022 påbörjade vi exempelvis en flytt av vårt huvudkontor och ett par produktionsenheter för att ytterligare effektivisera våra processer och logistik, och samla fler resurser och kompetenser närmare varandra. Nu, år 2023, är huvudkontoret och de produktionsenheter som tidigare låg i Sätra respektive Tungelsta, tillsammans med en nyöppnad lagerbutik, samlade under ett och samma tak i Botkyrka Handel söder om Stockholm.

Miljövinsterna med att sätta second hand först

Genom att köpa textilier och prylar i andra hand undviker vi nytillverkning av det som redan finns – det är själva grunden i second hand, som hjälper oss att hushålla med jordens just nu så utsatta resurser. ”Fast fashion” och massproduktion är inte ett hållbart koncept, det bevisas gång efter annan. Bara det att textilbranschen idag släpper ut lika mycket koldioxid som flyg- och sjöfartsbranschen gör tillsammans säger ganska mycket.

Vi har räknat ut hur mycket besparad koldioxid, kemikalier och vattenförbrukning Myrornas kunder bidragit med under år 2022 när de valt att köpa ett plagg hos oss, och resultatet talar sitt tydliga språk. Uträkningen här bygger dessutom enbart på modeplagg som vi sorterat för våra butiker i Sverige och inberäknar exempelvis inte hemtextil, skor och inredning, vilket om de räknas in ger en ännu större besparing.

Då exemplet endast bygger på en produktkategori och inte är hela vinsten av Myrornas verksamhet har vi inte heller dragit av utsläpp av växthusgaser från Myrornas verksamhet. Siffrorna i uträkningarna baseras på snittsiffror från Naturskyddsföreningen.

Myrornas Code of Conduct

För oss är det av yttersta vikt att våra gåvor hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt – även när det sker i utlandet (vår export och textilhantering i stort finns närmare beskriven i hållbarhetsrapporten, men går också att läsa mer om på vår sajt). Under 2000-talet lanserade vi därför, som första aktör inom branschen, en egen uppförandekod gentemot våra leverantörer utomlands – en ”Code of Conduct”.

Några av de viktigaste punkterna i uppförandekoden är maximering av återanvändning och minimering av förbränning, säker hantering av farligt avfall, prioritering av arbetsmiljöfrågor såsom löner och diskriminering, säker och miljömässig transport samt transparens i alla led. För att säkerställa att det efterlevs av våra kunder har vi revisioner varje år och 2002 höjde vi den externa revision från 16 % till 41 %, jämfört med föregående år.

20 miljoner till människor i utsatthet

Hela Myrornas ekonomiska överskott – det vill säga varenda krona som blir över från vår försäljning efter att nödvändigheter som löner och lokalhyror är betalda – går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. År 2022 delade vi ut 20 miljoner kronor som genom Frälsningsarméns kårer och verksamheter bland annat finansierade totalt 94 925 vårddygn, ekonomisk hjälp 47 409 gånger och att stilla någons hunger vid 123 297 tillfällen.

Att hjälpa människor i vår närhet som lever i utsatthet är en av Myrornas främsta drivkrafter, och varje gång du som kund och givare handlar eller lämnar in något till oss, är du i högsta grad med och bidrar. Det bästa sättet att avsluta den här summeringen är därför med ett stort TACK till dig! Som vi nämnt tidigare i den här texten – utan dig, inget oss.

Läs/ladda ned Myrorna hållbarhetsrapport 2022 här

Tagga @myrorna