Integritetsskyddspolicy

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Denna integritetsskyddspolicy gäller när Myrorna (”Myrorna”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 802006-1688, Tegelbruksvägen 47, 145 83 Norsborg, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder Myrorna tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). Myrorna behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”GDPR”).

Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Myrorna tjänster sker med grund i ett avtal med dig, den registrerade, eller den organisation dom du företräder, om du köper något i vår nätbutik, om du bokar någon av våra upphämtningstjänster eller om du deltar i någon av våra kurser eller andra relaterade aktiviteter som Myrorna anordnar. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut.

2. Personuppgifter som behandlas

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Myrorna samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.

Följande personuppgifter kan Myrorna att samla in från dig:
• Uppgift om din identitet – förnamn och efternamn.
• Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer och befattning.
• Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till eller från Myrorna, eller utställa faktura.
• Hälsouppgifter – uppgifter om ev. allergier eller funktionshinder som kräver anpassning vid våra kurser eller liknande aktiviteter.
Förutom ovan samlar vi även in information om den organisation du tillhör och hur vi ska kunna kontakta den.

3. Ändamålen med behandlingen

Myrorna behandlar dina personuppgifter:
• När detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig.
• För information om och utförande av tjänster och kontakt med dig.
• För att kunna utreda eventuella klagomål.
• Som underlag för fakturering.
• Som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Myrorna enligt myndighetsbeslut och lag.
• För att göra utskick till dig om vår verksamhet.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabellen nedan.

4. Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt medlemskap med Myrorna upphört.

Myrorna är till exempel skyldigt att bevara vissa uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, som exempelvis bokföringslagens krav att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

Uppgifter om dig som kopplas till dig i samband med köp i vår webbutik eller om du anmäler dig till en kurs kommer att bevaras, förutom för rättsliga förpliktelser, i samband med köpet/kursen samt ytterligare i 36 månader i marknadsföringssyfte.

För fullständig information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter, se tabellen nedan.

5. Gallring av personuppgifter

Personuppgifter raderas eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras och det kommer att ske i enlighet med det som vi beskrev ovan.

När Myrorna utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
Genomföra köp i webbutiken Avtal – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
– Betalningsinformation
Så lång tid det tar för att genomföra köp samt leverera varan/varorna.
Dokumentationsskyldighet enligt lag Rättslig förpliktelse – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
– Betalningsinformation
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut, såsom 7 år i enlighet med Bokföringslagen.
Marknadsföring genom brev, telefon eller e-post. Berättigat intresse – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
36 månader efter att

Köp genomfördes. Du kan när som helst avsäga dig

marknadsföring genom att

kontakta oss på marknad@myrorna.se

Nyhetsbrev

 

Samtycke – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
Så länge du är en aktiv prenumerant av vårt nyhetsbrev.
Administrera anmälningar till, uppföljning efter samt utveckling av våra kurser eller liknande aktiviteter Berättigat intresse – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
– Betalningsinformation
36 månader efter att kursen/aktiviteten genomförts.
Säkerställa att specialkost alternativt funktionshinder som kräver anpassning vid våra kurser eller liknande aktiviteter Samtycke – Uppgifter om identitet
– Hälsoinformation
Tills kursen/aktiviteten är genomfört.
Bilder som används i marknadsföringssyfte Samtycke – Uppgifter om identitet

 

Till dess att du återkallar ditt samtycke
Utreda eventuella klagomål Berättigat intresse – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
12 månader efter att köpet genomfördes.
Förhindra och utreda eventuella bedrägerier Berättigat intresse – Uppgifter om identitet
– Kontaktinformation
– Betalningsinformation
12 månader efter att köpet genomfördes.

 

6. Mottagare av personuppgifter

Myrorna samarbetar med och interagerar med andra företag och vi tar hjälp av leverantörer. Vi kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:
• Aviseringstjänster – Myrorna använder tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, ex. med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får bara tillgång till din kontaktuppgift och har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
• Transportföretag – Myrorna använder sig av transportföretag för att kunna leverera varor eller vid en upphämtning.
• Betalningslösningar – Myrorna använder sig av externa betalningslösningar för att kunna genomföra köp.
• Myndigheter – Myrorna kan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Myrorna vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.

Myrorna behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Myrorna som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.

7. Informationssäkerhet

Myrorna vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av GDPR. Vi har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kan vi komma att kontakta dig i enlighet med Artikel 34 GDPR.

8. Dina rättigheter

• Återkalla samtycke:
Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Detta gör du genom att skicka en e-post till marknad@myrorna.se.
• Rätt till begränsning av behandling:
Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen. Du kan exempelvis välja att avregistrera dig från nyhetsbrev och andra utskick genom att följa en länk i dessa utskick eller genom att skicka en e-post till marknad@myrorna.se.
• Rätt att göra invändningar:
Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Myrorna grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vill du göra en invändning mot en behandling gör du detta genom att kontakta oss via e-post till marknad@myrorna.se.
• Rätt till tillgång:
Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Myrorna kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad. Detta gör du genom att skicka en e-post till marknad@myrorna.se.
• Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära att Myrorna rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Myrorna har behandlat har gett en felaktig bild av dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till marknad@myrorna.se.
• Rätt till dataportabilitet:
Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig genom att kontakta oss via e-post till marknad@myrorna.se. Detta gäller inte uppgifter som Myrorna är skyldiga att bevara enligt lag.
• Rätt till radering:
Du har rätten att begära att Myrorna raderar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera personuppgifter som vi inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Myrorna kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till marknad@myrorna.se.

Om anser att vi har gjort något felaktigt eller inte lever upp till denna integritetsskyddspolicy ser vi gärna att du kontaktar oss i första hand, men du har alltid rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information se www.imy.se.

Denna integritetsskyddspolicy uppdaterades senast den 3 april 2024.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hantering av köp på websiten. Användningen av ”cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder också Google AdWords remarketing-tjänst att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan betyda att vi annonserar tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår sida, till exempel med hjälp av kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Det kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida, eller en webbplats i Googles Display-nätverk. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på någons tidigare besök till Myrornas webbplats. Naturligtvis kommer alla uppgifter som samlas in att användas i enlighet med vår egen sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy.