Att ta ansvar globalt – Myrornas export

Myrorna samlar in drygt 7000 ton textil om året. Runt 20% av det säljs i våra butiker i Sverige. Men eftersom inflödet av textil är större än second hand-marknaden i Sverige så måste man se till att så mycket som möjligt återanvänds ändå. Det innebär att produkterna måste säljas utlandet – och där gäller det att man är villig att ta ansvar.

Vårt mål är att textilen så långt det går ska hanteras så långt upp i avfallshierarkin som möjligt – att en så stor andel som möjligt återanvänds och återvinns. För att det ska vara möjligt säljs den del av textilen som inte kan säljas i våra 30-talet butiker i Sverige, utomlands. Försäljningen utomlands sköts tillsammans med vårt exportbolag, Fretex International som vi äger tillsammans med vår norska motsvarighet, Fretex.

2018 sålde vi textil till främst Polen, men även andra länder i Europa som Litauen, Estland, Tjeckien, Ungern, Belgien, Holland och Tyskland. Textil som går utanför Europa går framförallt till Irak (Kurdistan) och Pakistan men även Förenade Arabemiraten.

Varje år tar Myrorna fram ett flödesschema för att kunna rapportera kring hur våra textilflöden går utifrån avfallshierarkin. Det är ett viktigt arbete för oss i vårt arbete för spårbarhet och transparens.

18,9% av Myrornas insamlade textil såldes 2018 i våra butiker. 70% såldes på den utländska marknaden. Totalt sett hade vi en återanvändnings- och återvinningsgrad på 90%. 9% gick till energiåtervinning (förbränning).

Myrornas uppförandekod

När det gäller produktion, att västerländska modeföretag till exempel beställer produktion från en fabrik i ett annat land så är det vanligt att man har en uppförandekod. Ett krav för att man ska få vara leverantör till det företaget. På 00-talet lanserade Myrorna som första aktör en egen uppförandekod som ställde krav på de som ville köpa.

Vår uppförandekod ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden. Den har vi tagit fram eftersom det är av yttersta vikt för oss att våra gåvor, så långt som det är möjligt, hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt.

Uppförandekoden fokuserar på:

  • Efterlevnad av avfallshierarkin, d.v.s. maximering av återanvändning och minimering av förbränning.
  • Säker hantering av farligt avfall.
  • Arbetsmiljöfrågor som löner, diskriminering etc.
  • Sund affärsmässighet och transparens.
  • Säker och miljömässig transport av gåvor.

För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs av våra kunder har vi revisioner varje år, som vi sköter både själva och med en extern revisionsbyrå. 2018 gjorde interna revisioner på 100% av våra kunder och externa revisioner på 12%.

Är det miljövänligt att exportera?

Under 00-talet började vi undersöka miljönyttan med vår export. Vi var oroliga att vi exporterade till länder som hade dålig avfallshantering och därmed lät mycket hamna i deponi. Men när det externa revisionsbolaget tog fram vårt nya klimatverktyg visade det sig att det ändå var långt mer miljövänligt att exportera kläder till ett land med dålig avfallshantering än att köpa ett nytt i Sverige.

klimatverktyg-2013

 

 

 

Tagga @myrorna